dimecres, 30 de setembre del 2015

Tretzena convocatòria de FOTCIENCIA, certamen de fotografía científica

 Tretzena convocatòria de FOTCIENCIA, certamen de fotografía científica

Organitza: Consell Superior d’Investigacions Científiques i Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología.

Teniu temps de presentar les vostres fotografies fins al 29 d’octubre.FOTCIENCIA és un certamen de fotografia científica convocat pel Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) i la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) l'objectiu és acostar la ciència i la tecnologia als ciutadans mitjançant una visió artística i estètica suggerida a través d'imatges científiques i un comentari escrit del fet científic que il·lustren.

Les imatges de FOTCIENCIA són un recurs públic per a la divulgació de la ciència.

1. PARTICIPACIÓ
La participació està oberta a qualsevol persona major d'edat que presenti imatges pròpies que no hagin estat premiades en altres concursos o en edicions anteriors de FOTCIENCIA, i que s'incloguin en la temàtica del certamen. En la modalitat "La ciència a l'aula" la participació està destinada a estudiants d'educació secundària i cicles formatius de grau mitjà.La participació en aquest concurs suposa la plena acceptació de les presents bases i la conformitat amb les decisions del jurat i de l'organització.
2. TEMA
El tema del certamen és la ciència i la tecnologia. Les imatges hauran d'estar relacionades amb la investigació científica i les seves aplicacions tecnològiques i industrials, reflectint l'objecte d'estudi de l'activitat científica, les persones que la realitzen, la seva instrumentació i instal·lacions o les tecnologies que resulten de l'avanç científic.

3. TERMINI
El termini de presentació de les fotografies s'iniciarà el dimarts 15 setembre, 2015 i conclourà el dijous 29 d'octubre de 2015 a les 14.00 hores (hora catalana).

4. PRESENTACIÓ DE LES FOTOGRAFIES
Únicament s'admetran imatges en format digital, havent d'anar acompanyades d'un text que permeti interpretar el seu interès científic o tecnològic.Les imatges es presentaran a una de les dues categories següents:Micro: quan la dimensió real de l'objecte fotografiat sigui menor o igual a 1 mm o la imatge hagi estat obtinguda mitjançant un instrument de micrografia (òptica o electrònica) o tècniques de difracció.General: quan la dimensió real de l'objecte fotografiat sigui major a 1 mm.La presentació de les imatges i els seus corresponents textos es realitzarà a través d'un formulari de participació disponible a la pàgina web del certamen www.fotciencia.es.Cada participant haurà de registrar i omplir les seves dades personals, així com facilitar informació sobre la / es fotografia / es que presenta a concurs identificant per a cada cas la categoria en la qual participa i el títol de la imatge. S'admetrà un màxim de tres fotos per autor.El text corresponent a cada fotografia tindrà una extensió compresa entre 500 i 1.000 caràcters comptats sense espais. Es presentarà en castellà o en qualsevol altra llengua oficial espanyola sempre que s'inclogui la corresponent versió en castellà. Les fotografies es valoraran de forma individual, de manera que cada imatge ha de tenir un text independent.En el cas que en la fotografia es pogués identificar alguna persona s'haurà de comptar amb el seu consentiment, fent-se responsable del consentiment propi autor de la fotografia.La imatge, el text explicatiu o el títol no han de fer referència a l'autor, ni a una institució, projecte o centre, si no és imprescindible per a comprendre la fotografia. Les fotografies, en alta qualitat, s'enviaran en arxius amb format JPG a través del mateix formulari. Les imatges de la categoria General han de tenir una mida mínima de 1.800 x 1.800 píxels i les de la categoria Micro una mida mínima de 1.200 x 1.200 píxels. En qualsevol dels casos, l'arxiu no ha de superar els 5 MB de grandària.De conformitat amb el que estableixen les condicions de participació de l'apartat primer, les imatges presentades no poden haver estat premiades en altres concursos o edicions anteriors del present certamen. Si previ a la publicació de la decisió del jurat una de les imatges presentades a FOTCIENCIA 13 hagués estat presentada simultàniament a un altre concurs i resultés premiada l'autor ha d'informar l'organització de FOTCIENCIA 13 d'aquesta circumstància.

Les imatges que no compleixin aquests requisits no seran admeses. L'organització podrà decidir si una imatge ha d'adscriure a una o altra categoria (General o Micro) i si la qualitat i contingut s'adeqüen als criteris del certamen.

5. PREMIS
Premis del jurat. S'atorgaran set premis:
    Primer premi categoria General amb una dotació econòmica de 2.200 €.
    Accèssit categoria General amb una dotació econòmica de 1.000 €.
    Primer premi categoria Micro amb una dotació econòmica de 2.200 €.
    Accèssit categoria Micro amb una dotació econòmica de 1.000 €.
    Premi especial "Institut d'Agricultura Sostenible": el jurat concedirà un premi especial a la millor imatge sobre agricultura sostenible, presentada a les categories General o Micro. Aquest premi tindrà una dotació econòmica de 600 €.
     Premi especial "Institut d'Agroquímica i Tecnologia d'Aliments": el jurat concedirà un premi especial a la millor imatge sobre alimentació i nutrició, presentada a les categoria General o Micro. Aquest premi tindrà una dotació econòmica de 600 €.
    La ciència a l'aula està dirigida a alumnes de secundària i de cicles formatius de grau mitjà. Es podran presentar fins a tres fotografies per aula a través d'un professor. Els concursants hauran de retratar motius científics en el seu centre d'estudis, i acompanyar les imatges amb un text explicatiu.

El jurat premiarà amb un lector d'e-book a cadascun els autors de la millor fotografia (fins a un màxim de quatre) presa per alumnes de secundària i cicles formatius de grau mitjà.La participació en la ciència a l'aula es realitzarà de la següent manera: els alumnes fotografiaran aquells elements més propers a la seva activitat a l'aula que tinguin relació amb la investigació, l'experimentació en el laboratori, o els avenços científics que es puguin observar en l' centre educatiu i el seu entorn. A continuació, els alumnes redactaran un text explicatiu, d'una extensió entre 500 i 1.000 caràcters, sobre la imatge.Les fotografies poden fer-se en equip, fins a un màxim de quatre autors per fotografia. El / la professor / a presentarà les fotografies preses pels seus alumnes / as a través de la pàgina web www.fotciencia.es al costat del text explicatiu. Només s'admetrà un màxim de tres fotos per docent.

Àrees de coneixement:Agricultura i Ramaderia | Arquitectura | Biologia molecular i cel·lular i genètica | Biologia vegetal i animal | Ciència i tecnologia dels aliments | Ciència i tecnologia de materials | Ciències de la terra | Ciències socials | Economia | Filologia i Filosofia | Física i Ciències de l'espai | Història, Art i Arqueologia | Enginyeria | Matemàtiques | Medicina, Fisiologia i Farmacologia | Medi ambient i Ecologia | Noves tecnologies | Psicologia i CC. Educació | QuímicaRequisits de les fotografies: mínim de 1MB i màxim de 5MB.Els premis quedaran sotmesos a les retencions corresponents d'acord amb la legislació fiscal vigent. En cas de coautoria, si una imatge resulta premiada, i sense perjudici dels drets que els corresponen als coautors, la dotació econòmica es repartirà proporcionalment entre tots ells.

Premi votació popular

 Totes les fotografies presentades estaran disponibles a la pàgina web del certamen: www.fotciencia.es. Els usuaris de la web podran votar per la seva fotografia preferida a través d'aquesta web.L'obra més votada a cadascuna de les modalitats (General i Micro) rebrà una menció honorífica.El termini de votació on-line s'iniciarà el dilluns, novembre 2, 2015, i finalitzarà el diumenge 15 novembre, 2015, coincidint amb la celebració de la Setmana de la Ciència 2015.En cas d'empat de la votació popular correspon a l'organització del concurs dictar el resultat final.La decisió del concurs i la votació popular es faran públics a partir del dimecres 16 desembre, 2015 a la pàgina www.fotciencia.es.Els premis podran declarar-se deserts.

6. JURAT
El jurat estarà compost per investigadors, gestors, divulgadors de la ciència o fotògrafs que seran seleccionats per l'organització.El jurat triarà les imatges premiades excepte el premi votació popular.El jurat procedirà a l'emissió de la decisió d'acord amb els següents criteris:

- A la imatge es valorarà el seu contingut científic, la seva capacitat per transmetre investigacions, processos tecnològics i socials, la seva dificultat tècnica, novetat, originalitat i qualitat artística.
- En el text que descriu la imatge són importants seu caràcter divulgatiu, així com la qualitat i la claredat expositiva.

La decisió del jurat serà inapel·lable.

7. EXPOSICIÓ ITINERANT I CATÀLEG 

El jurat, juntament amb l'organització, seleccionarà una sèrie d'imatges (i els seus respectius textos) que formaran part d'un catàleg (edició no venal) i d'una exposició itinerant.Aquesta exposició estarà disponible per al seu préstec, la sol·licitud es realitzarà a través d'un formulari de sol·licitud accessible a la pàgina web oficial del certamen, on s'especificaran les característiques tècniques i les condicions del préstec.Es donarà prioritat a les ciutats i institucions que no hagin acollit cap edició anterior d'FOTCIENCIA. Així mateix, es valorarà el pla de comunicació i difusió de l'exposició establerts per la institució sol·licitant.

8. AUTORIA

Els autors garanteixen que tant la imatge com el text són materials originals i inèdits, no premiats en altres concursos, que són els legítims titulars de tots els drets inherents a aquests materials i que no es vulneren els drets de tercers. La FECYT i el CSIC no es fan responsables dels perjudicis que pogués implicar l'incompliment de l'anterior garantia, i pot exercir les accions legals oportunes amb vista a reparar els danys i perjudicis ocasionats a les mateixes.A aquests efectes, els participants hauran de garantir que les imatges presentades al certamen han estat obtingudes amb el consentiment de les persones que poguessin identificar-se en les imatges i dels permisos pertinents per a la presa de les mateixes en llocs o centres que així ho requereixin.

9. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I IMATGE

De conformitat amb el que preveu la Llei de propietat intel·lectual, els autors de les imatges premiades, sense perjudici dels drets morals que els corresponen, cedeixen a la FECYT i al CSIC, amb caràcter exclusiu fins al 31 de desembre de 2016, i en l'àmbit mundial, els drets d'explotació de les imatges.Aquests drets comprenen l'ús de les imatges premiades sense fins lucratius, podent la FECYT i el CSIC lliurement i sense contraprestació econòmica, procedir a la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació en qualsevol mitjà, format o suport coneguts o no en l'actualitat. Transcorregut aquest període els drets patrimonials d'explotació podran ser exercitats per l'autor així com per FECYT i CSIC.Drets sobre les imatges no premiadesLa FECYT i el CSIC podran utilitzar, sempre esmentant la seva autoria i sense cap contraprestació econòmica, les fotografies participants en FOTCIENCIA per a la seva inclusió en el catàleg, exposicions itinerants i promoció del propi certamen i d'altres activitats pròpies o en col·laboració amb tercers, realitzades en compliment dels seus objectius generals.L'ús públic per a tercers de les imatges participants en FOTCIENCIA, excepte les premiades, s'exercita a través de la llicència "Creative Commons 2.5 Espanya", sempre que:
- Es tracti d'un ús no comercial
- Hi hagi un reconeixement explícit del nom de l'autor i del certamen FOTCIENCIA.
- Les obres produïdes amb les imatges de FOTCIENCIA només poden distribuir-se sota els termes d'una llicència idèntica a aquesta.

- Les fotografies participants al certamen FOTCIENCIA podran ser exhibides a través de la CIENCIATK del CSIC (www.cienciatk.csic.es) i el Servei d'Informació i Notícies Científiques (SINC) de la FECYT (www.plataformasinc.es).Els autors de les obres seleccionades, esmentades en aquest apartat novè de les bases, que no han obtingut cap premi, no tindran dret a cap contraprestació econòmica, encara que en l'exposició i el catàleg s'indicarà l'autoria de la imatge i l'autor pot sol·licitar que s'emeti un certificat que l'obra ha estat seleccionada per a l'exhibició i catàleg.

Drets d'imatge
Durant el desenvolupament del certamen FOTCIENCIA es preveu la presa d'imatges (fotografies i / o vídeo) en els diferents actes que es puguin celebrar.El participant autoritza als organitzadors, així com a totes aquelles entitats a les que l'organitzador pugui cedir els drets sobre les imatges, o part de les mateixes, a que indistintament puguin utilitzar totes les imatges, o parts de les mateixes en què aparegui per a la seva inclusió en el catàleg, exposicions itinerants i promoció del propi certamen. En cap cas, aquestes imatges seran utilitzades amb fins comercials.Tot això amb l'única excepció i limitació d'aquelles utilitzacions o aplicacions que poguessin atemptar al dret a l'honor en els termes que preveu la Llei Orgànica 1/85, de 5 de Maig, de Protecció Civil al Dret a l'Honor, la intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge.La participació en FOTCIENCIA suposa l'acceptació de les bases i condicions el text legal complet es troba detallat en: www.fotciencia.esLes entitats convocants s'eximeixen de qualsevol responsabilitat a la que pogués donar lloc l'incompliment per tercers de les condicions d'ús de la Llicència referenciada, així com l'ús indegut i il·lícit per tercers de les obres exhibides.

dilluns, 21 de setembre del 2015

"Les investigacions sobre fiscalitat medieval en el occident europeu (1995-2015)"


Col·loqui de la Xarxa Arca Comunis en homenatge al Dr. Manuel Sánchez Martínez:
"Les investigacions sobre fiscalitat medieval en el occident europeu (1995-2015)"
Barcelona, 14-16 de octubre de 2015

Els propers dies 14, 15 i 16 d'octubre se celebrarà a Barcelona el col·loqui de la Xarxa Arca Comunis en homenatge al Dr. Manuel Sánchez Martínez. L’esdeveniment tindrà lloc a la Institució Milà i Fontanals  i a la residència d’investigadors del CSIC de Barcelona.

Aquesta trobada s’emmarca dins dels col·loquis periòdics que organitza la Xarxa de Recerca Arca Comunis sobre història de la hisenda i la fiscalitat hispanes entre els segles XIII i XVIII (http://www.arcacomunis.uma.es/). Tal com es desprèn del títol, el propòsit fonamental és oferir un fòrum de reflexió historiogràfica en què es passi revista als resultats de les importants investigacions sobre fiscalitat i finances medievals que s’han dut a terme a Espanya durant els darrers vint anys. Per això, s’abordaran qüestions com ara l’estat de la recerca abans de 1995, les contribucions realitzades a partir d’aquesta data o els reptes a què s’enfronta actualment la línia d’estudi esmentada. Es contrastarà, així mateix, la situació de la historiografia medieval espanyola amb la d’altres territoris europeus i amb la d’època moderna en relació amb el tema fiscal.
.
14 d'octubre de 2015

15.30 h - 16 h: presentació
16 h - 17h: presideix la sessió Roser Salicrú i Lluch (Institució Milà i Fontanals, CSIC)
16 h - 16.30 h: Pere Orti Gost (Universitat de Girona) i Pere Verdés Pijuan (IMF- CSIC), “Fiscalidad y finanzas públicas en la Cataluña bajomedieval: balance y perspectivas”
16.30 h - 17 h: José Ángel Sesma Muñoz, Carlos Laliena Corbera y Mario Lafuente Gómez (Universidad de Zaragoza), “Fiscalidad de Estado, haciendas municipales y deuda pública en Aragón, siglos XIV-XV”
17 h - 17.30 h: pausa café
17.30 h - 19.30 h: preside la sesión Max Turull Rubinat (Universitat de Barcelona)
17.30 h - 18 h: Pau Cateura Bennàsser (Universitat de les Illes Balears), “La fiscalidad en el reino medieval de Mallorca (1995-2015)”
18 h - 18.30 h: Antoni Furió Diego (Universitat de València), “Finanzas, fiscalidad y deuda pública en el reino de Valencia (siglos XIII-XV). Balance historiográfico y nuevas propuestas de investigación”
18.30 h - 19.30 h: discusión

15 d'octubre de 2015
9 h - 10.30 h: presideix la sessió Manuel García Fernández (Universidad de Sevilla)
9 h - 9.30 h: Jordi Morelló Baget (IMF-CSIC), “Valoración historiográfica sobre la participación de la Iglesia de la Corona de Aragón en la formación del Estado fiscal (s. XIII-XVI)”
9.30 h - 10 h: Antonio Collantes de Terán Sánchez (Universidad de Sevilla) y Denis Menjot (CIHAM- Université Lumière-Lyon 2), “La fiscalidad en la Corona de Castilla al sur del Tajo”
10 h - 10.30 h: Juan Antonio Bonachía Hernando (Universidad de Valladolid) y Ernesto García Fernández (Universidad del País Vasco), “Del Cantábrico al Tajo: las haciendas municipales castellanas a fines de la Edad Media. Elementos comunes y divergentes”
10.30 h - 11 h: pausa café
11 h - 13.30 h: presideix la sessió Víctor Farías Zurita (Universitat Pompeu Fabra)
11 h - 11.30 h: Ángel Galán Sánchez (Universidad de Málaga), “Granada y Castilla, de las «rentas particulares» a la integración en una «fiscalidad de estado»: una revisión historiográfica (1973-2015)”
11.30 h - 12 h: Juan Carrasco Pérez (Universidad Pública de Navarra), “Fiscalidad y finanzas públicas en el reino de Navarra (siglos XIII-XV): una aproximación historiográfica”
12 h - 12.30 h: José Ignacio Fortea Pérez (Universidad de Cantabria), “Impuestos, servicios y arbitrios en la Castilla moderna: una fiscalidad de geometría variable”
12.30 h - 13.30 h: discusió
13.30 h - 15.30 h: dinar
15.30 h - 16.30 h: presideix la sessió Tomàs de Montagut Estragués (Universitat Pompeu Fabra)
15.30 h - 16 h: Maria Ginatempo (Università degli Studi di Siena), “Gli studi su finanze e fiscalità in Italia centro-settentrionale, XIII-XV secolo”
16 h - 16.30 h: Claire Billen (Université Libre de Bruxelles) y Marc Boone (Universiteit Gent), “De l’impôt urbain à l’impôt princier dans les Pays-Bas méridionaux. Acquis et enjeux d’une historiographie renouvelée”
16.30 h - 17 h: pausa café
17 h - 19 h: presideix la sessió Josep Maria Salrach Marès (Universitat Pompeu Fabra)
17 h - 17.30 h: Florent Garnier (Université Toulouse 1-Capitole), “Médiévistes et fiscalités dans le royaume de France au Moyen Âge : un état de la recherche (1995-2015)”
17.30 h - 18 h: Amélia Aguiar de Andrade (Universidade Nova de Lisboa), “O estudo da fiscalidade medieval em Portugal: caminhos percorridos, caminhos a percorrer”
18 h - 19 h: discusión

16 d'octubre de 2015
9.30 h - 11 h: presideix
la taula rodona José María Mínguez Fernández (Universidad de Salamanca), “Desde las fronteras de la historia del impuesto bajomedieval”. Participants: Hilario Casado Alonso (Universidad de Valladolid), Carlos J. Estepa Díez (CCHS- CSIC), Juan Eloy Gelabert González (Universidad de Cantabria) y José Manuel Nieto Soria (Universidad Complutense de Madrid)
11 h - 11.30 h: pausa café
11.30 h - 13 h: presideix la taula rodona Lluís To Figueras (Universitat de Girona), “Mirant al futur de la història fiscal de la
Edat Mitjana”. Participants: Vicent Baydal Sala (Universitat Pompeu Fabra), Íñigo Mugueta Moreno (Universidad Pública de Navarra), Mario Lafuente Gómez (Universidad de Zaragoza) y Ágata Ortega Cera (Universidad de Málaga)
13 h - 13.30 h: conclusió a càrrec de Manuel Sánchez Martínez (Institució Milà i Fontanals, CSIC)

Organizació:
El seminari s'emmarca en el desenvolupament dels projectes d'investigació:
Mercado financiero y pequeñas ciudades en la Cataluña nororiental de los siglos XIV y XV (ref. HAR2011-27121). Investigador principal: Pere Orti Gost
Financieros al servicio del poder en la Corona de Aragón (s. XIV-XV): métodos, agentes, redes (ref. HAR2011-24839). Investigador principal: Pere Verdés Pijuan
Y constituye una de las actividades del grupo de investigación consolidado:
Renda feudal i fiscalitat a la Catalunya baixmedieval (ref. 2014 SGR 1154). Investigador principal: Pere Orti Gost
Red de investigación Arca Comunis. Coordinador: Ángel Galán Sánchez

Institucions participants:
Institució Milà i Fontanals (CSIC)
Centre de Recerca d’Història Rural (Institut de Recerca Històrica) de la Universitat de Girona

Coordinació: Pere Orti Gost y Pere Verdés Pijuan

Lloc de celebració: Institució Milà i Fontanals, CSIC (C/ de les Egipcíaques, 15, Barcelona) – Residència d'Investigadors, CSIC (C/ Hospital, 64, Barcelona)

Secretaria i informació:
Albert Reixach i Esther Tello (IMF-CSIC)
Departament de Ciències Històriques-Estudis Medievals - Institució Milà i Fontanals - CSIC
C/ de les Egipcíaques, 15 - 08001 Barcelona - Tel. (+34) 93 442 34 89, ext. 225

etello@imf.csic.es 
pverdes@imf.csic.es